โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษ  3        รหัสวิชา อ32101

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  5 ภาคเรียนที่  ๑       เวลารวม  ๔๐  ชั่วโมง   จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลาชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

My Home is my Castle ต ๑.๑ ม.๔-๖/๑-๔ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑-๕ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑-๓

ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑-๓

ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑,๒

ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑

ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑

ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑,๒ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ในบ้าน งานบ้าน ห้องต่างๆ ภายในบ้าน การเลือกสีและคำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในบ้าน การบรรยายห้อง/บ้าน การขอรับบริการ การแสดงความเห็นใจ การตัดสินใจ เลือกบ้านรวมทั้งการเขียนโฆษณาบ้าน และเขียนจดหมายบรรยายบ้านให้เช่า

๑๒

While there’s life there’s hopeต ๑.๑ ม.๓-๖/๑-๔ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑-๕ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑-๓

 

ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑-๓

ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑,๒

ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑

ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑

ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิต ชนิดของครอบครัว การบรรยายลักษณะบุคคล ความรู้สึก ชีวิตการทำงาน การแสดงความคิดเห็น การบอกข่าว การแนะนำบุคคล การเขียนบรรยายบุคคล รวมทั้งการเขียนเรื่องเพื่อแข่งขัน

๑๑

๑๒

Mid term test

๒๐

Travel Broadens the Mindต ๑.๑ ม.๔-๖/๑-๔ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑-๕ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑,๒

 

ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑-๓

ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑,๒

ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑

ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑

ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑,๒ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ วันหยุด สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด ปัญหาของวันหยุด เกร็ดความรู้สำหรับนักเดินทาง เทศกาลต่างๆ กิจกรรมวันสุดสัปดาห์ การเชื้อเชิญ การตอบรับและปฏิเสธ การยกเลิก การจองโรงแรม การเขียนจดหมายตำหนิ การเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ธรรมชาติในประเทศ การเขียนจดหมาย หรืออีเมล กึ่งทางการ

๑๐

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s