คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

 

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำขอร้อง อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ละบทละครสั้นได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง สรุปข้อมูลที่ฟังและอ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ในรูปแบบต่างๆ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความและแสดงความคิดเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ วิทยาการ การบันเทิง พูดและเขียนโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความรู้สึกเกี่ยวกับข้อมูลของตัวเอง กิจกรรม ประสบการณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   ใช้ภาษาสนทนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่  ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา        เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเพณีไปใช้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

 

รหัสตัวชี้วัด

ต. ๑.๑        ม.๕/๑,   ม.๕/๒,   ม.๕/๓,   ม.๕/๔

ต. ๑.๒       ม.๕/๑,   ม.๕/๒,   ม.๕/๓,   ม.๕/๔,   ม.๕/๕

ต. ๑.๓       ม.๕/๑,   ม.๕/๒,   ม.๕/๓  

ต. ๑.๔       ม.๕/๑

 

รวมทั้งหมด    ๑๓  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s